• CALL US
    (662) 261 1561-4
  • EMAIL US
    integral-ho@hotmail.com
  • WE'ARE OPEN
    Head Office : Mon-Fri 8.30 a.m.-5.30 p.m.

Box Space Ratchayothin

การบริหารและงานควบคุมการก่อสร้างโครงการ พื้นที่โครงการ 8  ไร่ 48  ตารางวา มูลค่าในการก่อสร้าง งาน  Infrastructure 15.3  ล้านบาท เป็นงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางและงานวางท่อระบายน้ำ และงานก่อสร้าง Main Building Work มูลค่าในการก่อสร้าง 39 ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างอาคาร A1&A2, อาคารสำนักงานและห้องน้ำ ระบบประกอบอาคารทั้งหมด งานระบบภายนอกอาคารทั้งหมด

เกี่ยวกับโครงการ

มูลค่าของโครงการ 54.3 ล้านบาท
ปีที่ก่อสร้าง 2557
ระยะเวลาดำเนินการ -

รายละเอียดอื่นๆ

© Copyright 2015 integral engineering consultants