• CALL US
    (662) 261 1561-4
  • EMAIL US
    integral-ho@hotmail.com
  • WE'ARE OPEN
    Head Office : Mon-Fri 8.30 a.m.-5.30 p.m.

Tesco Lotus Communities Mall

การบริหารและการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์

เกี่ยวกับโครงการ

มูลค่าของโครงการ 209 ล้านบาท
ปีที่ก่อสร้าง 2554
ระยะเวลาดำเนินการ 2554

รายละเอียดอื่นๆ

ปีก่อสร้าง 2554

1. Tesco Lotus Communities Mall สาขาสาขารามอินทรา 109 มูลค่าโครงการ 73 ล้านบาท

2. Tesco Lotus Communities Mall สาขาประชาอุทิศ มูลค่าโครงการ 86 ล้านบาท

3. Tesco Lotus Communities Mall สาขาพุนพิน มูลค่าโครงการ 50 ล้านบาท

© Copyright 2015 integral engineering consultants