• CALL US
    (662) 261 1561-4
  • EMAIL US
    integral-ho@hotmail.com
  • WE'ARE OPEN
    Head Office : Mon-Fri 8.30 a.m.-5.30 p.m.

TULIP SQUARE CONDOMINUIM

การบริหารและงานควบคุมการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม จำนวน 7 อาคาร สูง 8 ชั้น โดยก่อสร้างงานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานตกแต่งภายใน ตั้งอยู่บริเวณ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เกี่ยวกับโครงการ

มูลค่าของโครงการ 418 ล้านบาท
ปีที่ก่อสร้าง 2558
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2557 - 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดอื่นๆ

© Copyright 2015 integral engineering consultants